تیم مدیریت

برای ارائه خدمات بهتر، با بهترین نیروهای متخصص همکاری می کنیم

نیار محمدی

مدیر راهبری پروژه ها

کارشناسی ارشد کامپیوتر

محمدعلی امیدی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد کامپیوتر

آقای .....

پشتیبانی سرور

متخصص ….
کارشناسی ارشد کامپیوتر

آقای .....

پشتیبانی سرور

متخصص ….
کارشناسی ارشد کامپیوتر

آقای .....

پشتیبانی سرور

متخصص ….
کارشناسی ارشد کامپیوتر

آقای .....

مدیر امنیتی سرور

متخصص امنیت شبکه سیسکو
کارشناسی ارشد کامپیوتر

خانم .....

مدیر فروش

کارشناسی مدیریت بازرگانی

خانم .....

مدیر فروش

کارشناسی مدیریت بازرگانی

حمید طالبی

طراح گرافیک و UI & UX

کارشناسی ارشد گرافیک

احد محبی

برنامه نویس Application

کارشناسی کامپیوتر

مینا اردستانی

برنامه نویس IOS

کارشناسی کامپیوتر

رضا مرادی

برنامه نویس Android

کارشناسی کامپیوترCopyright © 2017 - All rights reserved
Service of Domain, Host, Design & Web Development by: Yours Host