قیمت ثبت و تمدید دامنه

دامنهیک سالهپنج سالهده ساله
com. 60.000 تومان 300.000 تومان 600.000 تومان

net.

60.000 تومان 300.000 تومان 600.000 تومان

org.

60.000 تومان 300.000 تومان 600.000 تومان

ir.

16.000 تومان 80.000 تومان —–

قیمت انتقال دامنه

با توجه به نوع پسوند دامنه، مبلغ یک سال دریافت می شود و بدیهی است که یک سال به اعتبار دامنه افزوده خواهد شد و سپس مراحل انتقال انجام می پذیرد.Copyright © 2017 - All rights reserved
Service of Domain, Host, Design & Web Development by: Yours Host